Raag Maalaa

ਰਾਗ ਮਾਲਾ (Raag Maalaa)

Sireeraagu
Gur Shabad Raag Rattan Album Art

Gur Shabad Raag Rattan

By Arjanveer Singh

Shabad Releasing Soon!

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥
ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗਿ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ॥
ਸੰਗਿ ਅਲਾਪਹਿ ਆਠਉ ਨੰਦਨ ॥
ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ ॥
ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗਿ ਉਚਰਹੀ ॥
ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ॥
ਪੁੰਨਿਆਕੀ ਗਾਵਹਿ ਬੰਗਲੀ ॥
ਪੁਨਿ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ ॥
ਏ ਭੈਰਉ ਕੀ ਪਾਚਉ ਨਾਰੀ ॥
ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ ॥
ਬੰਗਾਲਮ ਮਧੁ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ ॥੧॥
ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਹਿ ਗਾਇਨ ਪਾਤ੍ਰ ॥੧॥
ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕਉਸਕ ਆਲਾਪਹਿ ॥
ਸੰਗਿ ਰਾਗਨੀ ਪਾਚਉ ਥਾਪਹਿ ॥
ਗੋਂਡਕਰੀ ਅਰੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥
ਗੰਧਾਰੀ ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ॥
ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ॥
ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉਸਕ ਸੰਗਿ ਲਾਈ ॥
ਮਾਰੂ ਮਸਤਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ ॥
ਪ੍ਰਬਲਚੰਡ ਕਉਸਕ ਉਭਾਰਾ ॥
ਖਉਖਟ ਅਉ ਭਉਰਾਨਦ ਗਾਏ ॥
ਅਸਟ ਮਾਲਕਉਸਕ ਸੰਗਿ ਲਾਏ ॥੧॥
ਪੁਨਿ ਆਇਅਉ ਹਿੰਡੋਲੁ ਪੰਚ ਨਾਰਿ ਸੰਗਿ ਅਸਟ ਸੁਤ ॥
ਉਠਹਿ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ ॥੧॥
ਤੇਲੰਗੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆਈ ॥
ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ॥
ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ ॥
ਸੰਗਿ ਲਾਈ ਪਾਂਚਉ ਆਰਜਾ ॥
ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਏ ॥
ਚੰਦ੍ਰਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ॥
ਸਰਸਬਾਨ ਅਉ ਆਹਿ ਬਿਨੋਦਾ ॥
ਗਾਵਹਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ॥
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ॥
ਪੁਨਿ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ॥੧॥
ਕਛੇਲੀ ਪਟਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪਿ ॥
ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ ਸੰਗਿ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪਿ ॥੧॥
ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਅਉ ਰਾਮਾ ॥
ਕਮਲਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥
ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲ੍ਯ੍ਯਾਨਾ ॥
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ॥੧॥
ਸਭ ਮਿਲਿ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥
ਪਾਂਚਉ ਸੰਗਿ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ ॥
ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ॥
ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ ॥
ਤਿਹ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ॥
ਸਿਰੀਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ਥਾਪੀ ॥੧॥
ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ ॥
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ ॥੧॥
ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥
ਪਾਂਚਉ ਸੰਗਿ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ ॥
ਸੋਰਠਿ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ॥
ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਨ ਗੁਨੀ ॥
ਊਚੈ ਸੁਰਿ ਸੂਹਉ ਪੁਨਿ ਕੀਨੀ ॥
ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ਚੀਨੀ ॥੧॥
ਬੈਰਾਧਰ ਗਜਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ॥
ਜਬਲੀਧਰ ਨਟ ਅਉ ਜਲਧਾਰਾ ॥
ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਸੰਕਰ ਅਉ ਸਿਆਮਾ ॥
ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁਤ੍ਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੧॥
ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨਿ ਗਾਏ ਸੰਗਿ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ॥
ਸਭੈ ਪੁਤ੍ਰ ਰਾਗੰਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ ॥੧॥੧॥
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ – ਅੰਗ ੧੪੨੯/੩੦

NOTE: To read romanised text properly, please read ‘Roman symbols used for Transliteration of Gurbani Text’ and ‘Recognition of Sur Symbols’  from the linked PDF Files: Transliteration Symbols and Recognition of Sur Symbols

ੴ Saṫigur Prasaaḋi ॥
Raag Maalaa ॥
Raag ėk sᴺgi pᴺch barᴺgan ॥
Sᴺgi alaapahi aatʰ▫u nᴺḋan ॥
Praṫʰam raag bʰær▫u væ karahee ॥
Pᴺch raaganee sᴺgi ucharahee ॥
Praṫʰam bʰæravee bilaavalee ॥
Puᴺni▫aakee gaavahi bᴺgalee ॥
Puni asalėkʰee kee bʰ▫ee baaree ॥
Ė bʰær▫u kee paach▫u naaree ॥
Pᴺcham harakʰ ḋisaakʰ sunaavahi ॥
Bᴺgaalam maḋʰu maaḋʰav gaavahi ॥1॥
Lalaṫ bilaaval gaavahee apunee apunee bʰaaⁿṫi ॥
Asat puṫr bʰærav kė gaavahi gaa▫in paaṫr ॥1॥
Ḋuṫeeaa maal-k▫usak aalaapahi ॥
Sᴺgi raaganee paach▫u ṫʰaapahi ॥
Goⁿd-karee aru ḋėv-gᴺḋʰaaree ॥
Gᴺḋʰaaree seehuṫee uchaaree ॥
Ḋʰanaasaree ė paach▫u gaa▫ee ॥
Maal raag k▫usak sᴺgi laa▫ee ॥
Maaroo masaṫȧᴺg mėvaaraa ॥
Prabalachᴺd k▫usak ubʰaaraa ॥
Kʰ▫ukʰat ȧ▫u bʰ▫uraanaḋ gaa▫ė ॥
Asat maal-k▫usak sᴺgi laa▫ė ॥1॥
Puni aa▫iȧ▫u hiᴺdolu pᴺch naari sᴺgi asat suṫ ॥
Utʰahi ṫaan kalol gaa▫in ṫaar milaavahee ॥1॥
Ṫėlᴺgee ḋėv-karee aa▫ee ॥
Basᴺṫee sᴺḋoor suhaa▫ee ॥
Saras aheeree læ bʰaarajaa ॥
Sᴺgi laa▫ee paaⁿch▫u aarajaa ॥
Suramaanᴺḋ bʰaas-kar aa▫ė ॥
Chᴺḋrabiᴹb mᴺgalan suhaa▫ė ॥
Saras-baan ȧ▫u aahi binoḋaa ॥
Gaavahi saras basᴺṫ kamoḋaa ॥
Asat puṫr mæ kahė savaaree ॥
Puni aa▫ee ḋeepak kee baaree ॥1॥
Kachʰėlee patamᴺjjaree todee kahee alaapi ॥
Kaamoḋee ȧ▫u goojaree sᴺgi ḋeepak kė ṫʰaapi ॥1॥
Kaalᴺkaa kuᴺṫal ȧ▫u raamaa ॥
Kamal-kusam chᴹpak kė naamaa ॥
G▫uraa ȧ▫u kaanaraa kalʸaanaa ॥
Asat puṫr ḋeepak kė jaanaa ॥1॥
Sabʰ mili sireeraag væ gaavahi ॥
Paaⁿch▫u sᴺgi barᴺgan laavahi ॥
Bæraaree karanaatee ḋʰaree ॥
Gavaree gaavahi aasaavaree ॥
Ṫih paachʰæ siᴺḋʰavee alaapee ॥
Sireeraag si▫u paaⁿch▫u ṫʰaapee ॥1॥
Saaloo saarag saagaraa ȧ▫ur goⁿd gᴹbʰeer ॥
Asat puṫr sreeraag kė guᴺd kuᴹbʰ hameer ॥1॥
Kʰas-tam mėgʰ raag væ gaavahi ॥
Paaⁿch▫u sᴺgi barᴺgan laavahi ॥
Soratʰi goⁿd malaaree ḋʰunee ॥
Puni gaavahi aasaa gun gunee ॥
Oochæ suri sooh▫u puni keenee ॥
Mėgʰ raag si▫u paaⁿch▫u cheenee ॥1॥
Bæraaḋʰar gajaḋʰar kėḋaaraa ॥
Jabaleeḋʰar nat ȧ▫u jalaḋʰaaraa ॥
Puni gaavahi sᴺkar ȧ▫u si▫aamaa ॥
Mėgʰ raag puṫran kė naamaa ॥1॥
Kʰasat raag uni gaa▫ė sᴺgi raaganee ṫees ॥
Sabʰæ puṫr raagᴺn kė atʰaarah ḋas bees ॥1॥1॥
Guru Granth Sahib – Ang 1429/30

Raag Mala - Notation Part 1